STCSC

STCSC


20 มิถุนายน 2559

พิธีมิสซาเปิดปีการศึกษา และไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2559


วันพฤหัสบดีที่ 16  มิถุนายน  2559  วิทยาลัยแสงธรรมร่วมกับสามเณราลัยแสงธรรม จัดงานพิธีมิสซาบูชาขอบพระคุณเปิดปีการศึกษา ณ วัดสามเณราลัยแสงธรรม โดยได้รับเกียรติจากพระคาร์ดินัล ฟรังซิสเซเวียร์ เกรียงศักดิ์  โกวิทวานิช เป็นประธานในพิธี  โอกาสนี้มีพิธีรับผู้สมัครเตรียมบวชเป็นสังฆานุกรและพระสงฆ์ ของสามเณรสังฆมณฑลต่างๆ ที่ผ่าน ปีฝึกชีวิตผู้อภิบาลจำนวนทั้งสิ้น 12 คน

            ในวันเดียวกันนี้ ชมรมศาสนาและศิลปวัฒนธรรมร่วมกับสโมสรนักศึกษา จัดงานพิธีไหว้ครู ณ หอประชุม Lux Mundi เพื่อให้นักศึกษาแสดงออกถึงความเคารพ ความกตัญญูรู้คุณต่อครู อาจารย์  โดยพระคาร์ดินัล ฟรังซิสเซเวียร์ เกรียงศักดิ์  โกวิทวานิช เป็นประธาน  และมีคณะสงฆ์ อาจารย์ นักศึกษา และเจ้าหน้าที่ วิทยาลัยแสงธรรม เข้าร่วมโดยพร้อมเพรียง
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น