STCSC

STCSC

08 มิถุนายน 2559

โครงการค่ายอาสาพัฒนาจริยธรรมชุมชน ครั้งที่ 16


ชมรมสังคมพัฒนา วิทยาลัยแสงธรรม จัดโครงการค่ายอาสาพัฒนาจริยธรรมชุมชน ครั้งที่ 16 ระหว่างวันที่ 26 พฤษภาคม - มิถุนายน 2559 ณ วัดพระชุมพาบาล บ้านป่าหญ้าคา ตำบลโนนก่อ อำเภอสิรินธร จังหวัด อุบลราชธานี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาได้สัมผัสชีวิตชาวบ้านในชนบทพร้อมทั้งจัดกิจกรรมสัมพันธ์ชุมชนเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตด้านคุณธรรมและจริยธรรม และสร้างกำแพงด้านหน้าวัด การจัดค่ายอาสาพัฒนาจริยธรรมชุมชนในครั้งนี้ ได้ส่งเสริมให้นักศึกษานำความรู้จากการศึกษาเล่าเรียนลงสู่ภาคปฏิบัติในการฝึกฝนชีวิตการเป็นผู้อภิบาลและแพร่ธรรมที่ดีโดยมีพระสังฆราชฟิลิป บรรจง ไชยรา ให้การต้อนรับและประกอบพิธีบูชาขอบพระคุณเปิดค่ายอาสาพัฒนาจริยธรรมชุมชน ครั้งที่ 16 อย่างเป็นทางการ ได้รับการต้อนรับจากคุณพ่อเจ้าอาวาสและชาวบ้านเป็นอย่างดีครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมด 28 คน โดยมีบาทหลวงวีรศักดิ์ ยงศรีปณิธาน ผู้ช่วยรองฝ่ายอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา เป็นผู้ดูแลการจัดค่ายครั้งนี้


ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น