STCSC

STCSC

16 กรกฎาคม 2559

โครงการปีศักดิ์สิทธิ์แห่งเมตตาธรรม ณ สถานพินิจเด็กและเยาวชน จ.ปทุมธานี


วันพฤหัสบดีที่ 14 กรกฏาคม  2559  ฝ่ายกิจการนักศึกษาร่วมกับสโมสรนักศึกษา วิทยาลัยแสงธรรม ได้จัดโครงการปีศักดิ์สิทธิ์แห่งเมตตาธรรม ณ สถานพินิจเด็กและเยาวชนจ.ปทุมธานี เพื่อให้นักศึกษาได้สร้างความตระหนักในตนที่จะต้องทำกิจกรรมแห่งความเมตตาปฏิบัติตนที่แสดงออกต่อเพื่อนพี่น้องทางด้านร่างกายและจิตใจโดยนักศึกษาได้จัดกิจกรรมนทนาการ และแบ่งกลุ่มพูดคุยแบ่งปันประสบการณ์ร่วมกับเด็กและเยาวชน  ในครั้งนี้ได้รับการต้อนรับจากผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดนักบุญมาร์โก เป็นอย่างดี  ผู้เข้าร่วมมีบาทหลวงวีรศักดิ์  ยงศรีปณิธาน ผู้ช่วยรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา และนักศึกษา จำนวน 18 คน

ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น