STCSC

STCSC

14 สิงหาคม 2556

โครงการสืบสานวัฒนธรรมกลุ่มชาติพันธุ์

 โครงการสืบสานวัฒนธรรมกลุ่มชาติพันธุ์
     วันอาทิตย์ที่  11  สิงหาคม  2556 หน่วยงานอภิบาลเยาวชนกลุ่มชาติพันธุ์  สามเณราลัยแสงธรรม ร่วมกับชมรมศาสนาและศิลปวัฒนธรรม วิทยาลัยแสงธรรม จัดงาน ชุมนุมเยาวชนกลุ่มชาติพันธุ์ครั้งที่ 23” ในหัวข้อ การเข้าสู่ AEC และผลกระทบต่อกลุ่มชาติพันธุ์ณ  หอประชุม Lux Mundi Aula วิทยาลัยแสงธรรม โดยมี คุณอัจฉรา สมแสงสรวง ผู้อำนวยการแผนกยุติธรรมและสันติ สภาพระสังฆราชแห่งประเทศไทย เป็นวิทยากรในการบรรยายในครั้งนี้ วัตถุประสงค์ในครั้งนี้เพื่อให้บรรดาเยาวชนที่เข้ามาทำงานและศึกษาในกรุงเทพฯและปริมณฑล เพื่อได้มีโอกาสพบปะกัน แสดงออกถึงความสามารถต่างๆ ได้รู้จักกันและกันมากขึ้น ตลอดจนได้รับฟังข้อคิดดีๆ จากวิทยากรเกี่ยวกับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน โดยมีบาทหลวงบุญเลิศ สร้างกุศลในพสุธา  ผู้อำนวยการสำนักงานจิตตาภิบาลวิทยาลัยแสงธรรม เป็นประธานเปิดงาน  ประจำปีการศึกษา  2556  นี้  โดยมีผู้เข้าร่วมงานประมาณ  350  คน   ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น