STCSC

STCSC

14 สิงหาคม 2556

โครงการสำรวจค่ายอาสาพัฒนาจริยธรรมชุมชน ครั้งที่ 14

โครงการสำรวจค่ายอาสาพัฒนาจริยธรรมชุมชน ครั้งที่ 14
  วันที่ 21-23 กรกฎาคม  2556  ประธานชมราชมรมสังคมพัฒนาและตัวแทนนักศึกษา จำนวน 4  คน วิทยาลัยแสงธรรม ได้เดินทางไปสำรวจค่ายฯ ที่หมู่บ้านทับคริสต์ ต.คลองชะอุ่น อ.พนม  จ.สุราษฎร์ธานี  วัตถุประสงค์ในการไปสำรวจค่ายฯ ในครั้งนี้เพื่อพัฒนาทัศนียภาพบริเวณรอบสระน้ำหน้าวัดให้เป็นลานสาธารณะในการออกกำลังกาย และพักผ่อน หย่อนใจ การสอนคำสอน และการจัดกิจกรรมให้กับบรรดาเด็กๆเยาวชนในหมู่บ้าน การส่งเสริม และสร้างกลุ่มเยาวชนให้เข้มแข็ง เข้าไปสัมผัสชีวิตชาวบ้าน ทำงานพร้อมกับชาวบ้าน เรียนรู้วิถีชีวิตของชุมชนในหมู่บ้าน โดยมุ่งเน้นเรื่องของการปฏิบัติศาสนกิจ ซึ่งการไปสำรวจค่ายอาสาฯ ในครั้งนี้ ก็ผ่านพ้นไปได้ด้วยดีไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น