STCSC

STCSC

24 กุมภาพันธ์ 2555

โครงการอบรมสัมมนา เรื่อง “นักศึกษากับการประกันคุณภาพการศึกษา”


วันที่ 1 – 2 กุมภาพันธ์ 2555 ฝ่ายกิจการนักศึกษา วิทยาลัยแสงธรรม ได้ส่งตัวแทนนักศึกษา เข้าร่วมโครงการอบรมสัมมนา เรื่อง “นักศึกษากับการประกันคุณภาพการศึกษา” โดยมีรายชื่อดังนี้ 1) นายสนธยา สายชลนิรันดร์ นักศึกษาคณะปรัชญาและศาสนา ชั้นปีที่ 3
2) นายศิรวิชย์ เก็งพานิชย์ นักศึกษาคณะปรัชญาและศาสนา ชั้นปีที่ 2
3) นายสุเชษฐ์ ทองคำ นักศึกษาคณะปรัชญาและศาสนา ชั้นปีที่ 2
ณ ห้องสัมมนา ชั้น 5 อาคาร 12 มหาวิทยาลัยสยาม ซึ่งในการสัมมนาครั้งนี้ มีตัวแทนนักศึกษา จากสถาบันครือข่าย 4 สถาบัน เข้าร่วม ดังนี้ มหาวิทยาลัยสยาม มหาวิทยาลัยธนบุรี วิทยาลัยทองสุขและวิทยาลัยแสงธรรม โดยมีจำนวนผู้เข้าร่วมทั้งหมด 240 คน

ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น