STCSC

STCSC

08 กุมภาพันธ์ 2555

กีฬาสีแสงธรรมสัมพันธ์ ประจำปีการศึกษา 2554


ชมรมกีฬาร่วมกับสโมสรนักศึกษา วิทยาลัยแสงธรรม ดำเนินการจัดโครงการกีฬาสีแสงธรรมสัมพันธ์ ขึ้นในวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2555 เวลา 08.00 – 17.30 น. ณ สนามกีฬาวิทยาลัยแสงธรรม ในหัวข้อ ชาวแสงธรรมร่วมใจ รัก รับใช้ สามัคคี ตามวิถีชุมชนวัด ขจัดอบายมุขด้วยกีฬา เพื่อเป็นการส่งเสริมให้นักศึกษาและบุคลากรในวิทยาลัย ได้มีโอกาสออกกำลังกายเสริมสร้างความแข็งแรงและความสมัครสมานสามัคคีต่อกัน อีกทั้งส่งเสริมให้ทุกคนได้มีส่วนร่วมในการแสดงศักยภาพและความสามารถของตนเองผ่านทางการเล่นกีฬาและการออกกำลังกาย โดยมิได้คำนึงถึงชัยชนะจากการแข่งขันเพียงเท่านั้น แต่เพื่อให้ทุกคนจะได้แสดงถึงการออกกำลังจากจิตใจ นั้นคือการมีน้ำใจนักกีฬาและเพิ่มพูนความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันให้มากยิ่งขึ้นไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น