STCSC

STCSC


24 กุมภาพันธ์ 2555

โครงการค่ายแลกเปลี่ยนเรียนรู้สังคมพหุวัฒนธรรม ปี 2554


วันที่ 12-15 กุมภาพันธ์ 2555 ฝ่ายกิจการนักศึกษา วิทยาลัยแสงธรรม ได้ส่งตัวแทนนักศึกษา เข้าร่วมโครงการอบรมสัมมนา เรื่อง “โครงการค่ายแลกเปลี่ยนเรียนรู้สังคมพหุ- วัฒนธรรม ปี 2554” โดยมีรายชื่อ ดังนี้
1) นายวรัญญู นางาม นักศึกษาสาขาวิชาปรัชญาและศาสนา ชั้นปีที่ 3
2) นางสาวสุรัสวดี หงษ์วงค์ นักศึกษาสาขาวิชาคริสตศาสนศึกษา
ณ โรงแรมอเล็กซานเดอร์ ถนนรามคำแหง หัวหมาก บางกะปิ กรุงเทพฯ มีนักศึกษาเข้าร่วมทั้งหมดประมาณ 50 คน โดยวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจให้แก่นิสิตนักศึกษา ในเรื่อง การอยู่ร่วมกันในสังคมพหุลักษณ์ สังคมพหุวัฒนธรรมไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น