STCSC

STCSC

29 มกราคม 2554

ประชุมผู้นำนิสิตนักศึกษา เรื่อง การคุ้มครองสิทธิของนิสิตนักศึกษา

โครงการจัดประชุมผู้นำนิสิตนักศึกษา เรื่อง การคุ้มครองสิทธิของนิสิตนักศึกษา
ฝ่ายกิจการนักศึกษา วิทยาลัยแสงธรรมได้ส่งตัวแทนนักศึกษา 1.) นายณัฐพงษ์ แสนสุริวงศ์ ตำแหน่งนายกสโมสรนักศึกษา 2.) นายกฤษฎา ว่องไว อุปนายกสโมสรนักศึกษา โดยสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้จัดทำโครงการจัดประชุมผู้นำนิสิตนักศึกษา เรื่อง การคุ้มครองสิทธิของนิสิตนักศึกษา ขึ้นในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2553 เวลา 13.00 น.- 20.00 น. ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์ประเสริฐ ณ นคร สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่แนวความคิดเกี่ยวกับการคุ้มครองสิทธิของนิสิตนักศึกษาให้แพร่หลายในกลุ่มนิสิตนักศึกษา

ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น