STCSC

STCSC

08 มกราคม 2554

โครงการอบรมสัมมนา เรื่อง “นักศึกษากับการประกันคุณภาพการศึกษา”วันพฤหัสบดีที่ 16 และวันศุกร์ที่ 17 พฤศจิกายน 2553 ฝ่ายสโมสรนักศึกษา วิทยาลัยแสงธรรม ได้ส่งตัวแทนนักศึกษา เข้าร่วมโครงการอบรมสัมมนา เรื่อง “นักศึกษากับการประกันคุณภาพการศึกษา” โดยมีรายชื่อดังนี้ 1.นายปฏิพัฒน์ กิจเต่ง นักศึกษาคณะปรัชญาและศาสนา ชั้นปีที่ 3 2.นายสนธยา สายชลนิรันดร์ นักศึกษาคณะปรัชญาและศาสนา ชั้นปีที่ 2 3.นายวรัญญู นางาม นักศึกษาคณะปรัชญาและศาสนา ชั้นปีที่ 2
โดยจัดขึ้น ณ ห้องสัมมนา ชั้น 5 อาคาร 12 มหาวิทยาลัยสยาม ซึ่งในการสัมมนาครั้งนี้ มีตัวแทนนักศึกษา จาก 4 เข้าร่วม ดังนี้ มหาวิทยาลัยสยาม มหาวิทยาลัยธนบุรี วิทยาลัยทองสุขและวิทยาลัยแสงธรรม โดยมีจำนวนผู้เข้าร่วมทั้งหมด 90 คน


ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น