STCSC

STCSC

14 กันยายน 2553

เวทีทรรศนะฝ่ายกิจการนักศึกษาและชมรมการศึกษา วิทยาลัยแสงธรรมได้จัดเวทีทรรศนะ ในหัวข้อเรื่อง “การสร้างความปรองดองและความสามัคคี(ของคนในชาติ)ในมุมมองนักการศาสนา และปรัชญา”ซึ่งมีนายเมธาสิทธิ์ นามละคร และนายณัฐพงษ์ แสนสุริวงศ์ เป็นวิทยากร ซึ่งทั้ง 2 ท่าน ได้เสวนาถึงเรื่อง ความสามัคคี(สมานฉันท์)คือการร่วมมือร่วมใจของสมาชิกในสังคมที่จะทำ อย่างหนึ่งอย่างใดหรือไม่ทำอย่างหนึ่งอย่างใดร่วมกัน ภายใต้แนวคิดหรือระเบียบวินัยที่เห็นพ้องต้องกัน เพื่อผลประโยชน์ร่วมกัน ความสามัคคีของคนในชาติซึ่งประกอบไปด้วยคนหลายชนชั้น หลายเผ่าพันธ์ เชื้อชาติ ศาสนา วัฒนธรรม ผลประโยชน์จะมีขึ้นมาได้ พัฒนาได้ก็ต้องอยู่บนเงื่อนไขของการพัฒนาสังคมประชาธิปไตยที่เป็นธรรม ที่พยายามลดความขัดแย้งให้น้อยลง สร้างผลประโยชน์ร่วมกันให้มากขึ้น ประชาชนได้รับการศึกษาแบบเสรีนิยม คิดวิเคราะห์อย่างมีเหตุผลได้ มีวุฒิภาวะ ใจกว้าง สังคมมีช่องทางกระบวนการที่จะแก้ไขความขัดแย้งได้อย่างสันติวิธี เป็นธรรม และมีประสิทธิภาพ

ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น