STCSC

STCSC

14 กันยายน 2553

ชุมนุมชาติพันธุ์ 2010


โครงการ ชุมนุมชาติพันธุ์ในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑลครั้งที่ 20 ในหัวข้อเรื่อง “วัฒนธรรมชาติพันธุ์กับแนวคิดพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง”
ในวันที่ 8 สิงหาคม 2553 ฝ่ายกิจการนักศึกษา ชมรมศาสนาและวัฒนธรรม ได้จัดโครงการ ชุมนุมชาติพันธุ์ในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล ในหัวข้อเรื่อง “วัฒนธรรมชาติพันธุ์กับแนวคิดพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง” ที่หอประชุม ลุกซ์ มุนดี เอาลา ซึ่งมีกิจกรรมการแสดงดนตรี การฟังบรรยายเรื่อง “เศรษฐกิจพอเพียง” และพิธีมิสซาบูชาขอบพระคุณร่วมกัน ซึ่งมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมประมาณ 450 คน

ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น