STCSC

STCSC

19 มิถุนายน 2557

พิธีไหว้ครู


         

            วันที่ 12 มิถุนายน 2557 วิทยาลัยแสงธรรมโดยชมรมศิลปวัฒนธรรม จัดงานพิธีไหว้ครู ณ LUX MUNDI AULA โดยได้รับเกียรติจากพระคาร์ดินัล ไมเกิ้ล มีชัย กิจบุญชู เป็นประธานในพิธีวัตถุประสงค์ของงานนี้ คือเพื่อให้นักศึกษาตระหนักถึงคุณค่าการเป็นนักศึกษาที่ดี และแสดงออกถึงความเคารพ ความกตัญญูรู้คุณต่อครู เพื่อเป็นสิริมงคลในการดำเนินชีวิต สร้างขวัญและกำลังใจให้กับนักศึกษา และคณาจารย์ โดยมีคณะสงฆ์ อาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาวิทยาลัยแสงธรรม เข้าร่วมโดยพร้อมเพรียง

ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น