STCSC

STCSC

03 มิถุนายน 2557

เก็บตกโครงการ ค่ายอาสาพัฒนาจริยธรรมชุมชน ครั้งที่ 14

          ชมรมสังคมพัฒนา วิทยาลัยแสงธรรม จัดโครงการค่ายอาสาพัฒนาจริยธรรมชุมชน ครั้งที่ 14 ระหว่างวันที่ 19-26 มีนาคม 2557 ณ วัดแม่พระองค์อุปถัมภ์ หมู่บ้านทับคริสต์ อำเภอพนม จังหวัดสุราษฎร์ธานี มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมประมาณ 40 คน มีกิจกรรมหลักทั้งหมด 3 กิจกรรม คือ กลุ่มงานคำสอน กลุ่มงานโครงสร้าง และการเยี่ยมชุมชนไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น