STCSC

STCSC

04 มิถุนายน 2557

วันปฐมนิเทศวิทยาลัยแสงธรรม

         วันที่ 2 มิถุนายน วิทยาลัยแสงธรรมได้จัดปฐมนิเทศนักศึกษาในหัวข้อ การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของวิทยาลัยแสงธรรม ตามอัตลักษณ์และกรอบมาตรฐานอุดมศึกษา ซึ่งนอกจากการชีแจงจากฝ่ายต่างๆ ของทางวิทยาลัยแล้ว ยังมีการบรรยายพิเศษในหัวข้อ การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของวิทยาลัยแสงธรรม ตามอัตลักษณ์และกรอบมาตรฐานอุดมศึกษา อีกด้วย งานในวันนี้มีนักศึกษาให้ความร่วมมือ เพื่อรับฟังแนวทางของทางวิทยาลัยเป็นจำนวนมาก
ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น