STCSC

STCSC


19 มิถุนายน 2557

พิธีมิสซาบูชาขอบพระคุณโอกาสเปิดปีการศึกษา 2557


          วันที่ 12 มิถุนายน 2557 โดยวิทยาลัยแสงธรรมร่วมกับสามเณราลัยแสงธรรม โดยชมรมศาสนาศิลปวัฒนธรรม จัดให้มีพิธีบูชาขอบพระคุณเปิดปีการศึกษา 2557 ณ วัดสามเณราลัยแสงธรรม โดยได้รับเกียรติจากพระคาร์ดินัล ไมเกิ้ล มีชัย กิจบุญชู เป็นประธานในพิธี โอกาสนี้มีพิธีสมัครบวชเป็นสังฆานุกร และพระสงฆ์ของสามเณรสังฆมณฑลชั้นเทววิทยาที่เพิ่งกลับมาหลังจากจบ ปีฝึกชีวิตผู้อภิบาล จำนวนทั้งสิ้น 8 คน วัตถุประสงค์ของงานนี้เพื่อวอนขอพระพร สติปัญญา สำหรับการเรียนการสอน ตลอดจนกิจกรรมต่างๆ รวมทั้งเป็นการส่งเสริมจิตสำนึก รักและหวงแหนในสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น