STCSC

STCSC

04 ธันวาคม 2555

เวทีทรรศนะ

เวทีทรรศนะ
            วันที่ 4 ธันวาคม  2555 เวลา 08.30 – 12.30 น.  ชมรมการศึกษา ร่วมกับการสัมมนาวิชาการปรัชญาและศาสนา จัดโครงการเวทีทรรศะ  หัวข้อ  “ใช่หรือมั่ว...ชั่วหรือดี”  สัมพันธนิยมทางจริยศาสตร์ (Ethical Relativism) แสงธรรมจะชี้นำสังคมอย่างไร ภาควิชาปรัชญาและศาสนา  โดยได้รับเกียรติจากวิทยากร 3 ท่าน  คือ บาทหลวง ยอดชาย เล็กประเสริฐ  คุณประกาย  ชลหาญ และบราเดอร์ วรวิทย์ นิลเขต มาร่วมให้ความรู้ วัตถุประสงค์เพื่อการบูรณาการงานบริการทางวิชาการกับการเรียนการสอนในหลักสูตร แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างอาจารย์ นักศึกษา และองค์กรภายนอก เพื่อนำองค์ความรู้และประสบการณ์ต่าง ๆ ไปพัฒนาตนเองในฐานะผู้อภิบาลต่อไปไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น