STCSC

STCSC


13 ธันวาคม 2555

เข้าร่วมโครงการค่ายแลกเปลี่ยนเรียนรู้สังคมพหุวัฒนธรรม ปี 2555


เข้าร่วมโครงการค่ายแลกเปลี่ยนเรียนรู้สังคมพหุวัฒนธรรม ปี 2555
            วันที่ 13-17 ธันวาคม  2555 ฝ่ายกิจการนักศึกษา วิทยาลัยแสงธรรม ได้ส่งตัวแทนนักศึกษา เข้าร่วมโครงการอบรมสัมมนา เรื่องโครงการค่ายแลกเปลี่ยนเรียนรู้สังคมพหุวัฒนธรรม ปี 2555โดยมีรายชื่อ ดังนี้ นายวธัญญู หนูสมแก้ว และนายวิชชุกรณ์  ลิขิตธรรม  นักศึกษาสาขาวิชาปรัชญาและศาสนา ชั้นปีที่ 2 ณ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิตและโรงแรมริเวอร์วิวเพลส จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยวัตถุประสงค์ เพื่อนำนักศึกษามาร่วมศึกษาเรียนรู้และทัศนศึกษาชุมชนที่มีลักษณะพหุวัฒนธรรมและอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข ส่งเสริมให้นักศึกษามีทัศนคติที่ดีในการอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรม และเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้รวมกลุ่มและสร้างความสัมพันธ์อันดีที่จะนำไปสู่การสร้างสันติสุข 


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น