STCSC

STCSC

14 ธันวาคม 2554

บำเพ็ญประโยชน์เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลวันพ่อแห่งชาติวันที่ 10 ธันวาคม 2554 เวลา 09.00 – 11.00 น. ชมรมอนุรักษ์ธรรมชาติ ร่วมกับสโมสรนักศึกษา จัดโครงการบำเพ็ญประโยชน์ โอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 84 พรรษา 5 ธันวาคม ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลในวโรกาสนี้ นอกจากนั้นยังเป็นกิจกรรมที่กระตุ้นให้นักศึกษาได้มีความรักและสำนึกในการเป็นพยานของคริสตเจ้าด้วยความรักและรับผิดชอบต่อตนเองและต่อสังคม ในฐานะที่เตรียมตัวเป็นผู้อภิบาลและผู้นำในสังคม โดยมี บาทหลวงธรรมรัตน์ เรือนงาม เป็นประธานกล่าวเปิดงาน มีคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา เข้าร่วม โดยการทำความสะอาด จัดระเบียบ ปรับภูมิทัศน์ บริเวณรอบนอกของวิทยาลัยแสงธรรมไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น