STCSC

STCSC

14 ธันวาคม 2554

โครงการแพร่ธรรมสัญจรวันที่ 15 – 24 ตุลาคม 2554 ชมรมศาสนาและศิลปวัฒนธรรม วิทยาลัยแสงธรรม ร่วมกับชมรมอภิบาลและแพร่ธรรม สามเณราลัยแสงธรรม โดยมีผู้รับผิดชอบโครงการ คือ บาทหลวงบุญเลิศ สร้างกุศลในพสุธา และสมาชิกผู้เข้าร่วมค่ายอีกจำนวน 9 คน ไปจัดค่ายเพื่อการแพร่ธรรมในวัดเขตอมก๋อย จ.เชียงใหม่ โดยการสอนคำสอน จัดกิจกรรมให้กับบรรดาเด็กๆ และสัมผัสชีวิตชุมชนของหมู่บ้านต่างๆ โดยสถานที่ในการจัดค่ายในครั้งนี้หมู่บ้านที่พวกเราได้เดินทางไปแพร่ธรรมในครั้งนี้ มีทั้งหมด 5 หมู่บ้านด้วยกัน ประกอบด้วย บ้านผะเบี้ยว บ้านราชา บ้านทีทอถ่า บ้านหล่องน้อย และบ้านฮี่โพไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น