STCSC

STCSC


01 กรกฎาคม 2560

งานพิธีเปิดปีการศึกษา งานวันไหว้ครู ปีการศึกษา 2560

          

       วันพฤหัสบดีที่ 15  มิถุนายน  2560  วิทยาลัยแสงธรรมร่วมกับสามเณราลัยแสงธรรม จัดงานพิธีมิสซาบูชาขอบพระคุณเปิดปีการศึกษา ณ วัดสามเณราลัยแสงธรรม โดยได้รับเกียรติจากพระคาร์ดินัล  ไมเกิ้ล  มีชัย  กิจบุญชู เป็นประธานในพิธี  โอกาสนี้มีพิธีรับผู้สมัครเตรียมบวชเป็นสังฆานุกรและพระสงฆ์ ของสามเณรสังฆมณฑลต่างๆ ที่ผ่าน ปีฝึกชีวิตผู้อภิบาลจำนวนทั้งสิ้น 12 คน
            ในวันเดียวกันนี้ ชมรมศาสนาและศิลปวัฒนธรรมร่วมกับสโมสรนักศึกษา จัดงานพิธีไหว้ครู ณ หอประชุม Lux Mundi เพื่อให้นักศึกษาแสดงออกถึงความเคารพ ความกตัญญูรู้คุณต่อครู อาจารย์  โดยพระคาร์ดินัล  ไมเกิ้ล  มีชัย  กิจบุญชู เป็นประธาน และมีคณะสงฆ์ อาจารย์ นักศึกษา และเจ้าหน้าที่ วิทยาลัยแสงธรรม เข้าร่วมโดยพร้อมเพรียง

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น