STCSC

STCSC


01 กรกฎาคม 2560
วันพฤหัสบดีที่ 15 มิถุนายน 2560 โดยชมรมนันทนาการร่วมกับสโมสรนักศึกษา จัดงานกิจกรรมสัมพันธ์ฉันน้องพี่ ณ อาคารมารดาพระผู้ไถ่ โดยมีบาทหลวง ผศ.ดร.ชาติชาย  พงษ์ศิริ  อธิการบดี เป็นประธานกล่าวเปิดงาน

กิจกรรมนี้จัดขึ้นเพื่อนักศึกษามีคุณลักษณะตามอัตลักษณ์วิทยาลัยแสงธรรมด้านความยินดี และความเป็นหนึ่งเดียวกันกับเพื่อนพี่น้องในสถาบัน ด้านความเมตตา ความรัก ความสุภาพ และเพื่อสร้างบรรยากาศและวัฒนธรรมที่ดีให้กับนักศึกษาใหม่ด้วยกันและกับรุ่นพี่รุ่นน้องในสถาบัน


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น