STCSC

STCSC

24 กันยายน 2559

กิจกรรมฉลอง 70 ปี ครองราชย์ ด้วยจงรักและภักดี


วันพฤหัสบดีที่ 15 กันยายน 2559 ชมรมอนุรักษ์ธรรมชาติ ร่วมกับสโมสรนักศึกษา วิทยาลัยแสงธรรม จัดกิจกรรมฉลอง 70 ปี ครองราชย์ ด้วยจงรักและภักดี  เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสมหามงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ 70 ปี โดยการรวมพลังเป็นหนึ่งเดียวกันของบุคลากร ช่วยกันปูหญ้าสนาม ที่วิทยาลัยแสงธรรม  ซึ่งเป็นสนามที่เล่นกีฬาและจัดกิจกรรมกลางแจ้งสำหรับนักศึกษาและประชาชนภายนอกวิทยาลัยเพื่อเสริมสร้างจิตสำนึกให้นักศึกษามีความเมตตา เสียสละ และอุทิศตน ในฐานะที่เตรียมตัวเป็นผู้อภิบาลและผู้นำในสังคม โดยมีบรรดาผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา ร่วมกันปูหญ้าในครั้งนี้ 


ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น