STCSC

STCSC


02 ธันวาคม 2558

กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ 5 ธันวามหาราช


วันจันทร์ที่  23  พฤศจิกายน  2558  เวลา 16.30-18.00 น. สโมสรนักศึกษาร่วมกับชมรมอนุรักษ์ธรรมชาติ จัดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ 5 ธันวามหาราช เฉลิมพระชนมพรรษา 88 พรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ณ บริเวณด้านหน้าวิทยาลัย (ติดกับถนนเพชรเกษม และติดกับฝั่งซอยวัดเทียนดัด) โดยบาทหลวง ดร.อภิสิทธิ์  กฤษเจริญ  รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา เป็นประธานกล่าวเปิดงาน

กิจกรรมนี้จัดขึ้นเพื่อรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณและเพื่อแสดงความจงรักภักดีแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชและเพื่อเป็นการฟื้นฟูและส่งเสริมชีวิตของผู้ที่จะเป็นผู้อภิบาลให้รู้จักรักและรับใช้ผู้อื่นและเพื่อเป็นการปลูกจิตสำนึกให้นักศึกษามีความรับผิดชอบต่อตนเอง สังคม และประเทศชาติ มีนักศึกษาเข้าร่วมประมาณ 110 คนไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น