STCSC

STCSC

09 พฤศจิกายน 2558

โครงการสืบสานวัฒนธรรมกลุ่มชาติพันธุ์


              วันอาทิตย์ที่ 8 พฤศจิกายน 2558 ชมรมศาสนาและศิลปวัฒนธรรมร่วมกับหน่วยงานชาติพันธุ์ วิทยาลัยแสงธรรม ได้จัดงานชุมนุมชาติพันธุ์ในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล หัวข้อเรื่อง การสร้างและอภิบาลชีวิตครอบครัวของเยาวชนกลุ่มชาติพันธุ์ที่หอประชุม Lux Mundi มีพิธีมิสซาบูชาขอบพระคุณร่วมกัน โดยได้รับเกียรติจากบาทหลวง วุฒิเลิศ แห่ล้อม อุปสังฆราชอัครสังฆมณฑลกรุงเทพ มาเป็นประธานของงานนี้ และเป็นวิทยากรในการบรรยายให้ความรู้ หัวข้อ การสร้างและอภิบาลชีวิตครอบครัวของเยาวชนกลุ่มชาติพันธุ์ และมีกิจกรรมการแสดงดนตรีของเยาวชนกลุ่มชาติพันธุ์ มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมมากกว่า 300 คนไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น