STCSC

STCSC


13 กุมภาพันธ์ 2557

การสัมนาเชิงปฏิบัติการภาษามือเพื่องานอภิบาล

     


    วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2557 ชมรมการศึกษาและวิทยาลัยแสงธรรมได้จัดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการภาษามือเพื่องานอภิบาลขึ้น เพื่อนักศึกษาวิทยาลัยแสงธรรมจะได้เรียนรู้ภาษามือขั้นพื้นฐาน การวางตัวและการใช้ชีวิตร่วมกับคนหูหนวก โดยได้รับเกียรติจากชมรมคนหูหนวกคาทอลิกแห่งประเทศไทยในการให้ความรู้กับพวกเราในวันนี้ อีกทั้งยังมีการแบ่งปันประสบการณ์การทำงานอภิบาลคนหนูหนวกของคุณพ่อธีรพงศ์  ก้านพิกุลอีกด้วย ขอขอบคุณวิทยาการและนักศึกษาทุกท่านที่ให้ความร่วมมือในกิจกรรมนี้
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น