STCSC

STCSC

21 มกราคม 2555

โครงการกิจกรรมวันเด็กสัมพันธ์
วันเสาร์ที่ 14 มกราคม 2555 เวลา 13.00 น. – 16.00 น. ชมรมสังคมพัฒนาร่วมกับสโมสรนักศึกษา วิทยาลัยแสงธรรม จัดกิจกรรมวันเด็กสัมพันธ์ ณ บริเวณอาคารเรียนชั้น 1 วิทยาลัยแสงธรรม ซึ่งมีเด็ก ๆ และเยาวชนใกล้เคียงเข้าร่วม ประมาณ 55 คน กิจกรรมแบ่งเป็นฐานให้เล่นเกมส์กัน เพื่อมาแลกรางวัล และรับประทานอาหารว่างกันอย่างสนุกสนาน เด็กๆ กลับบ้านไปพร้อมของรางวัลและรอยยิ้ม ซึ่งวัตถุประสงค์ในการจัดโครงการเพื่อให้เด็กในชุมชนใกล้เคียงที่เข้าร่วมกิจกรรม ได้รับความสนุกสนานจากกิจกรรมนันทนาการต่าง ๆ และได้รับความรู้ ด้านคุณธรรมจริยธรรม ความสามัคคี ความกตัญญูต่อบิดามารดา ความภาคภูมิใจในความเป็นไทย และโทษของยาเสพติด

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น