STCSC

STCSC

22 มิถุนายน 2562

พิธีมิสซาเปิดปีการศึกษาและพิธีไหว้ครูวันพฤหัสบดีที่ 20 มิถุนายน 2562 ชมรมศาสนาและศิลปวัฒนธรรมร่วมกับสโมสรนักศึกษา จัดงานพิธีมิสซาเปิดปีการศึกษา ณ วัดสามเณราลัยแสงธรรม เพื่อเป็นการวอนขอพระพร พระหรรษทาน พละกำลัง สติปัญญา จากพระเจ้า ให้นักศึกษาและบุคลากรทุกคนสามารถดำเนินชีวิตตามน้ำพระทัยของพระเจ้า ทั้งในเรื่องการเรียนการสอน และการทำกิจกรรมต่างๆ ตลอดปีการศึกษาโดยได้รับเกียรติจาก พระคาร์ดินัลฟรังซิสเซเวียร์ เกรียงศักดิ์ โกวิทวาณิช เป็นประธานในพิธี  โอกาสนี้มีพิธีรับผู้สมัครเตรียมบวชเป็นสังฆานุกรและพระสงฆ์ ของสามเณรสังฆมณฑลต่างๆ และคณะบ้านนักบวช ที่ผ่าน  ปีฝึกชีวิตผู้อภิบาลจำนวนทั้งสิ้น 9 คน
และในวันเดียวกันนี้ จัดงานพิธีไหว้ครู ณ หอประชุม Lux Mundi เพื่อให้นักศึกษาแสดงออกถึงความเคารพ ความกตัญญูรู้คุณต่อครู อาจารย์ โดยมีอธิการบ้านอบรม คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา วิทยาลัยแสงธรรม เข้าร่วมกันอย่างพร้อมเพรียง

ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น