STCSC

STCSC

15 มกราคม 2562

เก็บตกโครงการบำเพ็ญประโยชน์เนื่องในโอกาสวันดินโลก


ในวันจันทร์ ที่ 3 ธันวาคม พ.ศ.2561 ชมรมอนุรักษ์ธรรมชาติจัดโครงการบำเพ็ญประโยชน์เนื่องในโอกาสวันดินโลก โดยจัดกิจกรรมทำความสะอาดบริเวณพื้นที่สาธารณะ บริเวณด้านหน้าวิทยาลัย ติดกับถนนเพชรเกษม และบนสะพานลอยทั้ง 2 สะพาน เพื่อเสริมสร้างจิตสำนึกให้นักศึกษามีคุณธรรม จริยธรรม มีจิตสาธารณะ และอุทิศตนในฐานะที่เตรียมตัวเป็นผู้อภิบาลและผู้นำในสังคม โดยมีผู้บริหาร และนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น