STCSC

STCSC

12 ธันวาคม 2561

ปฐมนิเทศนักศึกษาวิทยาลัยแสงธรรม เทอม2/ปีการศึกษา2561

วันจันทร์ที่ 5 พฤศจิกายน 2561 วิทยาลัยแสงธรรมได้จัดงานปฐมนิเทศนักศึกษา ภาคเรียนที่ 2/2561 เวลา 11.40  - 12.30 น. ณ หอประชุม Lux Mundi โดยได้รับเกียรติจากบาทหลวง ผศ. ดร.ชาติชาย  พงษ์ศิริ  อธิการบดีวิทยาลัยแสงธรรม  เป็นประธานกล่าวเปิดพิธีและต้อนรับนักศึกษา  ซึ่งในปีการศึกษานี้ได้มีตัวแทนนักศึกษา คณาจารย์และเจ้าหน้าที่วิทยาลัยแสงธรรมได้ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาส บวชเป็นพระสงฆ์ครบ 25 ปี ของคุณพ่อ ทั้ง 4  ท่าน มีดังนี้  1) คุณพ่อสมเกียรติ ตรีนิกร 2) คุณพ่อธีรพล กอบวิทยากูล 3) คุณพ่อเชษฐา ไชยเดช และ 4) คุณพ่อประยุทธ ศรีเจริญ และตัวแทนทางฝ่ายบริหาร,ฝ่ายวิชาการและฝ่ายกิจการนักศึกษาได้แนะนำแนวทางการปฏิบัติของนักศึกษาในวิทยาลัยแสงธรรมต่อ โดยมีคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษา เข้าร่วม 170 คน


ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น