STCSC

STCSC


14 พฤศจิกายน 2560

      เมื่อวันศุกร์ที่3 พฤศจิกายน 2560 เวลา 10.20น.-12.30น. บรรดาคณะผู้บริหาร คณาจารย์ นักศึกษา และเจ้าหน้าที่ ทุกท่าน ร่วมแสดงความยินดี โอกาสบวชครบ 25 ปี ของ
บาทหลวงเจริญ ว่องประชานุกูล อธิการสถาบัน
บาทหลวง ดร. อภิสิทธิ์ กฤษเจริญ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 
บาทหลวง ผศ. วสันต์ พิรุฬห์วงศ์ อาจารย์
บาทหลวงวินัย เปลี่ยนบำรุง อาจารย์ 
บาทหลวง ดร. ธวัช สิงห์สา อาจารย์
และร่วมรับฟังการบรรยายในหัวข้อ “ความคาดหวังของประชาชนคนไทย จากนักการเมืองไทยในอนาคต” โดยบาทหลวง ดร. อภิสิทธิ์ กฤษเจริญ ณ LUX MUNDI AULA วิทยาลัยแสงธรรม


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น