STCSC

STCSC


16 กันยายน 2560

นจันทร์ที่ 28  สิงหาคม  2560  สโมสรนักศึกษาร่วมกับชมรมอนุรักษ์ธรรมชาติ จัดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ 12 สิงหามหาราชินี เฉลิมพระชนมพรรษา 84 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ             ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ บริเวณด้านหน้าวิทยาลัย (ติดกับถนนเพชรเกษม และบนสะพานลอย)โดยบาทหลวง ดร.อภิสิทธิ์  กฤษเจริญ เป็นประธานกล่าวเปิดงาน

                 กิจกรรมนี้จัดขึ้นเพื่อรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ แสดงความจงรักภักดีแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และเป็นการฟื้นฟูส่งเสริมชีวิตของผู้ที่จะเป็นผู้อภิบาลให้รู้จักรัก และรับใช้ผู้อื่น และเป็นการปลูกจิตสำนึกให้นักศึกษามีความรับผิดชอบต่อตนเอง สังคม และประเทศชาติ โดยมีคณาจารย์และนักศึกษาเข้าร่วมประมาณ 90 คน


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น