STCSC

STCSC

27 มกราคม 2559

แสดงความยินดีกับคุณพ่อทั้งสองท่าน


วันจันทร์ที่ 18 มกราคม 2559 เวลา 10.20 – 10.40 น.  ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่  วิทยาลัยแสงธรรม  ร่วมแสดงความยินดี กับบาทหลวง ยอห์นมารีย์เวียนเนย์ ทัศไนย์ คมกฤส ที่ได้รับเลือกจากสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส ให้มีตำแหน่งเป็นอนุศาสนาจารย์ส่วนพระองค์ และบาทหลวงฟรังซิส ไกส์ ที่สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส ทรงพระกรุณาประทานเหรียญตราอิสริยาภรณ์ไม้กางเขน PRO ECCLESIA ET PONTIFICE (ผู้บำเพ็ญประโยชน์แก่พระศาสนจักรและสมเด็จพระสันตะปาปา) และทรงอนุญาตให้คุณพ่อประดับตนด้วยเหรียญตราอิสริยาภรณ์นี้ได้

                        พวกเราชาวแสงธรรมทุกคน จึงขอร่วมแสดงความยินดีกับคุณพ่อทั้งสองท่าน ในฐานะที่คุณพ่อเป็นอาจารย์ของพวกเราชาวแสงธรรม ที่ได้อุทิศทั้งแรงกายแรงใจทุ่มเทสอนนักศึกษาทุกคนทั้งในด้านพระคัมภีร์ และเทววิทยา กระทั่งลูกศิษย์ของคุณพ่อ ได้บวชเป็นพระสงฆ์มากมาย ในโอกาสนี้ วอนขอพระพรจากองค์พระผู้เป็นเจ้าได้ประทับอยู่กับคุณพ่อทั้งสองท่าน ให้มีพลานามัยที่แข็งแรงสมบูรณ์และเต็มเปี่ยมไปด้วยพระพรพระหรรษทานของพระเป็นเจ้าตลอดไปไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น