STCSC

STCSC


19 กันยายน 2557

โครงการฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่


          วันที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2557 สโมสรนักศึกษาวิทยาลัย ได้จัดให้มีโครงการฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ เพื่อเสริมสร้างสุขภาพร่างกายที่สมบูรณ์แข็งแรงให้กับบรรดาบุคลากร และนักศึกษาวิทยาลัยแสงธรรม โอกาสนี้ได้รับความอนุเคราะห์จากคุณสุธินี พันธุ์วงศ์ และกลุ่มเวชบุคคลคาทอลิก โบสถ์มารีสวรรค์  ดอนเมือง อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ในปีนี้มีผู้เข้ารับวัคซีนทั้งสิ้น 102 คน 
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น