STCSC

STCSC


29 กรกฎาคม 2557

โครงการอบรมภาษามือเพื่องานอภิบาล
           วิทยาลัยแสงธรรม ร่วมกับชมรมการศึกษาได้จัดโครงการอบรมภาษามือเพื่องานอภิบาล โดยเริ่มอบรมเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 ที่ผ่านมา โดยได้รับความร่วมมือจากชมรมคนหูหนวกแห่งประเทศไทยมาเป็นวิทยากรตลอดการอบรม การใช้ภาษามือเบื้องต้น วัฒนธรรมและการอยู่ร่วมกับคนหูหนวก ประสบการณ์การทำงานตลอด 13 ปีของคุณณรงค์ ถนอมเล็ก  ซึ่งในกิจกรรมนี้มีผู้ร่วมอบรมทั้งสิ้น 15 ท่าน บรรยากาศเต็มไปด้วยความอบอุ่นและความสนุกสนาน

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น