STCSC

STCSC

10 มกราคม 2556

เข้าร่วมโครงการอบรมสัมมนา เรื่อง “นักศึกษากับการประกันคุณภาพ”


เข้าร่วมโครงการอบรมสัมมนา
เรื่อง “นักศึกษากับการประกันคุณภาพ”
            วันที่  1011  มกราคม  2556  ฝ่ายกิจการนักศึกษา วิทยาลัยแสงธรรม ได้ส่งตัวแทนนักศึกษา เข้าร่วมโครงการอบรมสัมมนา เรื่องนักศึกษากับการประกันคุณภาพการศึกษา” จัดโดย สำนักประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยสยาม  ณ ห้องสัมมนา ชั้น 5 อาคาร 12 มหาวิทยาลัยสยาม วัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจ และตระหนักถึงความสำคัญเกี่ยวกับการการประกันคุณภาพในสถานศึกษา นักศึกษามีบทบาทในการส่งเสริมสนับสนุนให้สถาบันอุดมศึกษา ซึ่งในการสัมมนาครั้งนี้ มีตัวแทนนักศึกษา จากสถาบันครือข่าย 4 สถาบัน เข้าร่วม ดังนี้ มหาวิทยาลัยสยาม มหาวิทยาลัยธนบุรี วิทยาลัยทองสุข มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ และ วิทยาลัยแสงธรรม โดยมีจำนวนผู้เข้าร่วมประมาณ 120 คน

ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น