STCSC

STCSC


25 กรกฎาคม 2555

งานดนตรีสร้างสรรค์ประพันธ์บทเพลงงานดนตรีสร้างสรรค์ประพันธ์บทเพลง
       วันพุธที่  25 กรกฎาคม  2555  เวลา 18.00 – 22.30 น. ชมรมนันทนาการร่วมกับสโมสรนักศึกษา วิทยาลัยแสงธรรม ได้จัดการประกวดดนตรีขึ้น ภายใต้งานดนตรีสร้างสรรค์ประพันธ์บทเพลง ในหัวข้อเรื่อง "สถาบันแสงธรรม 40 ปี ผู้นำแห่งความเชื่อ" ณ หอประชุม LUX MUNDI วิทยาลัยแสงธรรม ซึ่งมีจำนวนวงที่เข้าร่วมทั้งสิ้น 12 วง โดยการแข่งขันครั้งนี้ วงที่ชนะเลิศคือ วงคำหลาว ของบ้านพระมหาไถ่  รองชนะเลิศอันดับที่ 1 วง Saint Gabriel  ของบ้านเซนต์คาเบรียล  รองชนะเลิศอันดับที่  2  วง Walk with love ของชั้นปีที่ 1 สามเณราลัยแสงธรรม  ซึ่งแต่ละวงก็สร้างประทับใจแก่ผู้มาเข้าร่วมเป็นอย่างมาก วัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาได้รับรู้ประวัติความเป็นมาของสถาบันแสงธรรม 40 ผู้นำแห่งความเชื่อไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น