STCSC

STCSC

14 ธันวาคม 2553

ประชุม เรื่อง อนาคตเด็กไทยปี 2570วิทยาลัยแสงธรรม ได้ส่งตัวแทนนักศึกษาเข้าร่วมประชุมภาคศาสนา ในโครงการ “ระดมสรรพกำลังเพื่อกำหนดวิสัยทัศน์แห่งชาติ สำหรับเด็กและเยาวชน ปี 2570” ซึ่งจัดขึ้นในวันที่ 7 ธันวาคม ที่ผ่านมา ณ ห้องแกรนด์บอลรูม ชั้น 3 โรงแรมเซนจูรี่ พาร์ค กรุงเทพฯ เพื่อระดมสรรพกำลังและระดมความคิดเห็นจากผู้แทนองค์ทางศาสนาต่าง ๆ รวม 5 ศาสนา ในส่วนของคาทอลิก ได้รับเกียรติจากมุขนายก สิริพงษ์ จรัสศรี ประธานคณะกรรมการฯ เพื่อคริสตชนฆราวาส (แผนกเยาวชน) เข้าร่วมประชุมด้วย พร้อมกับสมาชิก และตัวแทนจากองค์กรคาทอลิกจากที่ต่าง ๆ เพื่อนำมาเป็นวิสัยทัศน์ระยะยาวสำหรับเด็กและเยาวชนในประเทศไทย ซึ่งวิสัยทัศน์นี้จะเป็นประโยชน์ในการเพิ่มเติมประเด็นเด็กและเยาวชน เข้ามาในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติในลำดับต่อไป นับว่าเป็นนิมิตหมายอันดีว่า สังคมทุกระดับหันมาให้ความสำคัญกับเด็กและเยาวชนอย่างจริงจังมากขึ้น เพราะพวกเขาเหล่านี้จะเป็นอนาคตของโลกต่อไปไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น