STCSC

STCSC


15 มิถุนายน 2553

ปฐมนิเทศนักศึกษา 2553
ฝ่ายบริหาร ของวิทยาลัยแสงธรรม ได้จัดการปฐมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2553 เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2553 เวลา 08.30น. - 12.00น. ณ หอประชุม Lux Mundi วิทยาลัยแสงธรรม โดยได้รับเกียรติจากบาทหลวง ดร.ชาติชาย พงษ์ศิริ อธิการบดี วิทยาลัยแสงธรรม เป็นประธานกล่าวเปิด พร้อมกันนี้ ทางฝ่ายวิชาการและฝ่ายกิจการนักศึกษา ได้แนะนำแนวทางการปฏิบัติในวิทยาลัยแสงธรรมด้วย โดยมีคณะ ผู้บริหาร คณาจารย์ และนักศึกษา เข้าร่วมงานเป็นจำนวนมากฝ่ายบริหาร ของวิทยาลัยแสงธรรม ได้จัดการปฐมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2553 เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2553 เวลา 08.30น. - 12.00น. ณ หอประชุม Lux Mundi วิทยาลัยแสงธรรม โดยได้รับเกียรติจากบาทหลวง ดร.ชาติชาย พงษ์ศิริ อธิการบดี วิทยาลัยแสงธรรม เป็นประธานกล่าวเปิด พร้อมกันนี้ ทางฝ่ายวิชาการและฝ่ายกิจการนักศึกษาได้แนะนำแนวทางการปฏิบัติในวิทยาลัยแสงธรรมด้วย โดยมีคณะผู้บริหาร คณาจารย์และนักศึกษา เข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น