STCSC

STCSC


15 มิถุนายน 2553


ปฏิทินการศึกษา วิทยาลัยแสงธรรม ปีการศึกษา 2553
ภาคเรียนที่ 1 เดือนมิถุนายน - ตุลาคม 2553
มิถุนายน 53 วันที่ 17 09.00 น. พิธีมิสซาบูชาขอบพระคุณสำหรับปีการศึกษาใหม่ และและพิธีไหว้ครู
14.00 น. พิธีต้อนรับน้องใหม่
วันที่ 19 วันสุดท้ายของการเพิกถอนรายวิชา(ไม่ต้องเสียเงินหน่วยกิต)
กรกฎาคม 53 วันที่ 17 “สัมมนาเชิงวิชาการสาขาปรัชญาและศาสนา และสาขาวิชาคริสตศาสนศึกษา”
วันที่ 26-27 หยุดเรียนวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา
สิงหาคม 53 วันที่ 11-19 ปิดเรียนกลางภาค
วันที่ 14 พิธีบวชสังฆานุกรและพิธีแต่งตั้งฯ
วันที่ 20 เปิดเรียนกลางภาค
กันยายน 53 วันที่ 28 วันสุดท้ายของการเรียนการสอน
วันที่ 29-9ต.ค. การสอบปลายภาคเรียนที่ 1/2553
ตุลาคม 53 วันที่ 11-16 ฝึกภาคปฎิบัติ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น