STCSC

STCSC

06 สิงหาคม 2561

เวทีทรรศนะ “มุมมองคริสตชนคาทอลิกกับโทษประหารชีวิตในสังคมไทย”

วันอังคารที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 เวลา 10:20-10.40 น. ชมรมการศึกษาได้จัดโครงการเวทีทรรศนะขึ้น ในหัวข้อเรื่อง “มุมมองคริสตชนคาทอลิกกับโทษประหารชีวิตในสังคมไทย” โดยมีวิทยากรเป็นนักศึกษาจากสาขาวิชา เทววิทยา นายพูลทรัพย์  ลีนานุรักษ์ นายสมพร ฤทัยหวนพนา และนายภัทร์ติยะ  อินทวัน เข้ามาแลกเปลี่ยนให้ความรู้ และพิธีกรดำเนินรายการโดย นายพรสรร  สิงห์ชัย ประธานชมรมการศึกษา  ณ บริเวณอาคารเรียนวิทยาลัยแสงธรรม โดยมีผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา ให้ความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น