STCSC

STCSC

22 พฤษภาคม 2558

รางวัลชมเชย นักศึกษาพระราชทาน 2557


วิทยาลัยแสงธรรม

ขอร่วมแสดงความยินดี  กับ  
นายวธัญญู  หนูสมแก้ว 

ที่ได้รับรางวัลชมเชย  อันดับที่  1  ระดับอุดมศึกษา

ในการคัดเลือกนักศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน

ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗  

จากกระทรวงศึกษาธิการไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น