STCSC

STCSC

15 มกราคม 2557

สัมนาวิชาการ

                


            วันที่ 18 ธันวาคม 2556 วิทยาลัยแสงธรรม โดยนักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาปรัชญาและศาสนา ได้จัดให้มีการสัมนาวิชาการในหัวข้อ มโนธรรมทางสังคมของผู้อภิบาลกับสถานการณ์การเมืองในสังคมไทย ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในการศึกษารายวิชาสัมนาปรัชญา ของบาทหลวงชาติชาย พงษ์ศิริ
          โดยได้รับเกียรติจาก บาทหลวงยอดชาย เล็กประเสริฐ อาจารย์ชาญณรงค์  บุญหนุน และนายคมสัน  ศิริยุทธแสนยากร เป็นวิทยากรในการสัมมนาครั้งนี้ ในโอกาสนี้มีคณาจารย์นักศึกษา และผู้สนใจเข้าร่วมรับฟังจำนวนมาก


ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น